Projekty

Aktuální projekty

The project’s objective is to establish the first industry-driven large-scale demonstrators of circular manufacturing systems in two key industries with a strong potential for closing the loop: white goods and automotive spare parts. These demonstrators will demonstrate how the reuse, remanufacturing and recycling of discarded products, at the end of their first useful life, can create new value streams, reduce costs and build greater business resilience, with the goal to increase the amount of discarded products that are reused, remanufactured and/or recycled from 15% to 50%.

Project information

Cílem projektu je přispět ke stávajícím poznatkům o úrovni a charakteru řízení kvality a znalostí v podnicích jako funkcí, které mají přímý dopad na potenciální eliminaci a redukci zpětných toků, a to prostřednictvím implementace zpětné vazby od spotřebitelů do procesů neustálého zlepšování.

Více o projektu

Cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávající učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je mimo jiné zaměřen na podporu společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v tématu sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty. Cílem je propojení kateder.

Více o projektu

Institut ve své práci navazuje na řadu dřívějších projektů:

V mnoha odvětvích neustále roste objem a význam zpětných toků, čímž se zvyšuje taktéž nezbytnost jejich efektivního řízení ve smyslu opětovného získání hodnoty, které tyto toky obsahují. Je tak důležité najít komplexnější odpovědi na otázky proč, jak, kdy a kde vznikají zpětné toky, jak jsou v podnicích (popř. i mezi podniky) řízeny, co ovlivňuje charakter řízení a efektivnost a efektivitu výkonnosti řízení zpětných toků, proč je míra zájmu o tuto problematiku v podnicích rozdílná, jaké jsou projevy efektivního či neefektivního řízení zpětných toků. Cílem projektu bylo nalézt příčinné vztahy, které ovlivňují podobu a účinnost řízení zpětných toku v podnicích; analyzovat ukazatele a systémy měření a řízení výkonnosti (efektivnosti a efektivity) zpětných toku a navrhnout metodiku měření; vymezit specifika řízení zpětných toku ve službách.

Více o projektu

Předložený výzkumný záměr měl za cíl prozkoumat a popsat část faktorů, které jsou příčinou stávající úrovně řízení zpětných toků v českých podnicích a které by dle teorie i zahraničních empirických poznatků mohly přispět ke zvýšení efektivity řízení zpětných toků tak, aby se zvýšila orientace tohoto systému na tvorbu dodatečné hodnoty, a vznikla tím v ideálním případě další podniková konkurenční výhoda.

Více o projektu

Podstata řešení navrhovaného projektu vychází z hypotézy, že výkonnost podniků je ovlivňována společným (nikoliv partikulárním) působením většího počtu faktorů. Metody, které jsou v současnosti pro tento typ úloh aplikovány (například korelace, testování průměrů nebo rozptylů apod.) realitu nepřiměřeně zjedno- dušují, a to zejména omezením počtu zkoumaných proměnných (tj. potenciálních faktorů), předpokladem apriorního modelu obsaženého v datech a zvláště pak nerespektováním složitých vzájemných závislostí mezi proměnnými.

Více o projektu

V rámci projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky se ESF MU zabývá vědeckovýzkumnými aktivitami, které jsou zaměřeny do dvou stěžejních oblastí. V oblasti makroekonomie se sekce zabývá identifikací faktorů hospodářského růstu, jak na nabídkové, tak na poptávkové straně. Růst výstupu je dekomponován na příspěvky jednotlivých výrobních faktorů. V mezinárodním srovnání je analyzován vliv technologického pokroku. Na poptávkové straně je výzkum zaměřen na makroekonomické veličiny ovlivňující soukromou spotřebu, disponibilní důchod, míru úspor domácností, spotřebitelské ceny apod. Analýza sleduje strukturu i dynamiku veličin v mezinárodním srovnání. Těžiště spočívá ve zkoumání monetární politiky a jejího vlivu na malou otevřenou, inflačně cílenou ekonomiku.

Více o projektu